OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA UCZESTNIKÓW CASHBACK WORLD (OWU)

Wersja: listopad 2017

Preambuła

A. myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 954-26-57-008, REGON 241056212, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN, prowadzi wspólnotę zakupową, która umożliwia jej uczestnikom (zwanym dalej „Uczestnikami”) otrzymywanie korzyści poprzez zakup towarów i usług od Partnerów HandlowychmyWorld (zwanych dalej „Partnerami Handlowymi”), co zwane jest dalej „Programem Cashback World”.

B. Aby ułatwić zrozumienie pojęć wykorzystanych w niniejszym dokumencie, w Załączniku nr 1 na końcu niniejszych Ogólnych Warunków Umów znajduje się słowniczek pojęć. Terminy wykorzystane w pkt. 1–16 niniejszych Ogólnych Warunków Umów są wiążące dla niniejszych warunków.

1. Przedmiot Umowy

1.1. Nabywanie towarów i usług przez Uczestników od Partnerów Handlowych (zwane dalej „Zakupami") rejestrowane jest w Programie Cashback World. Uczestnik może zasadniczo korzystać z następujących sposobów rejestrowania Zakupów, które umożliwiająmu otrzymywanie korzyści z Programu Cashback World: Cashback Card,a także korzystanie zkanałów online oferowanych przez myWorld służących do dokonywania Zakupów w sklepach online Partnerów Handlowych. Możliwesposoby rejestrowania Zakupów zostały szczegółowo opisane w pkt. 4.3.

1.2. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów Uczestnik uprawniony jest do udziału w Programie Cashback World oraz do otrzymywania związanych z tym Korzyści zakupowych.

2. Zawarcie umowy o uczestnictwo

2.1. Po przyjęciu wniosku rejestracyjnego przez myWorld wnioskodawca zostaje Uczestnikiem Programu Cashback World i otrzymuje nieprzenoszalny osobisty numer identyfikacyjny (zwany dalej „ID Uczestnika” lub „Numerem Uczestnika”). To upoważnia go do uczestnictwa w Programie Cashback World (nie stanowi jednak podstawy do powstania stosunku członkostwa w stowarzyszeniu czy stosunku spółki, zgodnie z pkt. 16.2).

2.2. Celem zawarcia umowy między myWorld a Uczestnikiem należy skorzystać z udostępnionej przez myWorld Ulotki rejestracyjnej, rejestracji online lub z możliwości rejestracji na miejscu u Partnerów Handlowych.

2.3. Uczestnik oświadcza, że jego dane przekazane przezeń myWorld są poprawne oraz zwalnia myWorld od odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody związane z roszczeniami osób trzecich w przypadku podania fałszywych danych z własnej winy. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania myWorld o wszelkich ewentualnych zmianach danych osobowych podanych podczas rejestracji (w szczególności adresu zamieszkania, adresu e-mail, danych rachunku bankowego, numeru telefonu itp.).

2.4. Dla każdej osoby fizycznej lub prawnej możliwa jest za każdym razem tylko jedna rejestracja (tzn. jedno ID Uczestnika). Rejestracja Uczestnika następuje pod warunkiem podania adresu swojego zamieszkania lub adresu siedziby Uczestnika. Dokonanie wielokrotnych rejestracji w celu uzyskania nieuprawnionych Korzyści zakupowych upoważnia myWorld do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny, a także do anulowania uzyskanych w ten sposób Korzyści zakupowych. W przypadku wielokrotnej rejestracji skasowane zostaną wszystkie numery ID poza początkowo zarejestrowanym. Korzyści zakupowe, które są wyłącznie wynikiem wielokrotnej rejestracji, ulegną przepadkowi.

3. Stosunek prawny

3.1. Między myWorld a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, spółki (a w szczególności nie dochodzi do powstania jakiegokolwiek stowarzyszenia). Udział w Programie Cashback World odbywa się wyłącznie w ramach własnej samodzielnej działalności, prawnie niezależnej od myWorld i podejmowanej na własną odpowiedzialność.

3.2. Uczestnik jest uprawniony wyłącznie do Korzyści zakupowych. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania żadnego innego wynagrodzenia za swoje działania. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu wydatków. Powyższe ma również zastosowanie w szczególności w przypadku, w którym Uczestnik poleci Program Caschback World.

3.3. Uczestnik nie jest uprawniony do reprezentowania myWorld, a w szczególności do składania lub przyjmowania oświadczeń w imieniu myWorld w odniesieniu do innych Uczestników w ramach Programu Cashback World. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymywania gotówki ani do prowadzenia zbiórki pieniędzy w imieniu myWorld. Naruszenie niniejszego pkt. 3.3 z winy Uczestnika upoważnia myWorld do wypowiedzenia stosunku umownego z ważnej przyczyny.

3.4. Bez uprzedniej pisemnej zgody myWorld Uczestnik nie jest uprawniony do:

a) wykorzystywania znaków logo, kroju liter, znaków towarowych, oświadczeń, domen, innych znaków charakterystycznych należących do myWorld lub Partnerów Handlowych;

b) opracowywania wizytówek, prezentacji, filmów, plików audio, zrzutów ekranu, treści internetowych, treści medialnych, ulotek, broszur informacyjnych, stron internetowych, aplikacji, materiałów reklamowych, formularzy wysyłkowych, mailingów, internetowych stron macierzystych i tym podobnych dotyczących lub odnoszących się do myWorld lub Programu Cashback World, do rozpowszechniania takich materiałów na piśmie lub w formie elektronicznej albo w inny sposób lub do publicznego ich udostępniania (np. na stronach internetowych takich jak np. Facebook lub Youtube).

c) organizowania imprez, np. wydarzeń informacyjnych, innych imprez, warsztatów, seminariów itp., dotyczących i odnoszących się do myWorld lub do Programu Cashback World; oraz

d) pozyskiwania – w charakterze Partnerów Handlowych lub Uczestników – detalistów, hurtowników i innych handlowców różnego typu, a także innych przedsiębiorców oferujących towary i usługi konsumentom końcowym, w tym stacji paliw, franczyz i domów towarowych, prowadzenia negocjacji lub rozmów wstępnych albo prowadzenia działalności reklamowej jakiegokolwiek rodzaju na rzecz pozyskania takich przedsiębiorców, a w szczególności na terenie ich przedsiębiorstw lub w ich pobliżu.

4. Program Cashback World

4.1. Dokonując Zakupów u Partnerów Handlowych, Uczestnik uzyskuje Korzyści zakupowe zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, a konkretnie Cashback (zwrot pieniędzy) oraz Shopping Points. Korzyści zakupoweoraz warunki ich przyznawania opisano szczegółowo w pkt. 6.

4.2. Aby móc przyznawać Uczestnikom Korzyści zakupowe za Zakupy, myWorld zawiera umowy z Partnerami Handlowymi. Aktualnych Partnerów Handlowych, wraz z aktualnie przyznawanymi za Zakupy u nich Korzyściami zakupowymi, można sprawdzić na stronie www.cashbackworld.com.

4.3. Uczestnik może skorzystać z następujących możliwości zarejestrowania swoich Zakupów.

4.3.1. Cashback Card dostępna jest w formie karty papierowej, plastikowej lub karty wirtualnej (online). Nie jest ona środkiem płatniczym, ale służy do rejestrowania danych co do Zakupów.

4.3.2. Podczas Zakupów online Uczestnik może:

a) zalogować się na stronie www.cashbackworld.com za pomocą swoich danych dostępowych, a następnie wybrać sklep internetowy danego Partnera Handlowego lub

b) uzyskać dostęp do sklepu online za pośrednictwem innego kanału online zapewnionego przez myWorld do rejestrowania danych Zakupów, a następnie dokonać Zakupów w sklepie online Partnera Handlowego. Zakupy można rejestrować jedynie w przypadku, gdy system wykorzystywany przez Uczestnika podczas procesu Zakupów pozwala na zapisywanie plików cookies i nie został włączony program blokujący reklamy (Ad Blocker) lub skrypty (Script Blocker). Szczegółowe zasady dotyczące Zakupów internetowych określono w pkt 5.

4.4. W przypadkach opisanych w pkt. 4.3.1. i 4.3.2. Partner Handlowy przekazuje dane zarejestrowanych Zakupów i/lub rozliczenia do myWorld w celu wyliczenia uzyskanych w ten sposób Korzyści zakupowych.

5. Zakupy online

5.1. Uczestnicy mogą uzyskać informacje na temat Zakupów online na stronie www.cashbackworld.com w sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

5.2. Uczestnik ma prawo odstąpienia w terminie 14 dni bez podawania przyczyny od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (prawo do odstąpienia od umowy na mocy przepisów dotyczących sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa).

5.3. Uznanie Korzyści zakupowych z tytułu Zakupów online zgodnie z pkt. 6.4. wymaga uprzedniego wygaśnięcia ustawowego prawa do odstąpienia od umowy na mocy przepisów dotyczących sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz niedokonania odstąpienia przez Uczestnika.

5.4. Uczestnik uprawniony jest jedynie do Korzyści zakupowych za Zakupy dokonane w sklepach online Partnerów Handlowych, którzy podani są na stronie www.cashbackworld.com dla kraju, w którym znajduje się adres zamieszkania lub siedziby Uczestnika (zgodnie z danymi rejestracyjnymi).

5.5. myWorld nie ma wpływu na treść stron internetowych sklepów online Partnerów Handlowych (do których podaje linki) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jeżeli na stronach, do których podano linki, znajdują się treści niezgodne z prawem lub naruszające dobre obyczaje, myWorld wyraźnie odcina się od takich treści.

6. Korzyści zakupowe w Programie Cashback World

6.1. Zakupy  Uczestnika, które zostały zarejestrowane w Programie Cashback World, uprawniają Uczestnika do otrzymania Korzyści zakupowych. Korzyści zakupowe oparte są na warunkach umownych zawartych między myWorld a odpowiednimi Partnerami Handlowymi i w związku z tym są odmienne w zależności od Partnera Handlowego, branży i kraju. Korzyści zakupowe składają się z Cashback (pkt. 6.1.1.) oraz dodatkowo z Shopping Points za Zakupy dokonane u niektórych Partnerów Handlowych (pkt. 6.1.2.).

6.1.1. Cashback (zwrot pieniędzy): za Zakupy zarejestrowane w Programie Cashback World Uczestnik otrzymuje do 5% Cashbacku, zaś w indywidualnych przypadkach przyznawany jest wyższy procent. Obowiązuje procent Cashbacku określony dla danego Partnera Handlowego na stronie www.cashbackworld.com. Wypłata Cashbacku następuje zgodnie z pkt. 6.4.–6.6.

6.1.2. Shopping Points: Uczestnik otrzymuje Shopping Points za Zakupy zarejestrowane w Programie Cashback World i dokonane u Partnerów Handlowych, którzy przyznają Shopping Points. Uczestnik może wykorzystywać Shopping Points w celu uzyskania zniżki na Zakupy dokonane w ramach ofert specjalnych wskazanych na stronie www.cashbackworld.com. Dodatkowe szczegóły opisano w pkt. 7.

6.2. W ramach ofert specjalnych myWorld może dokonać odstępstwa od zasad określonych w niniejszych ogólnych warunkach, o ile Uczestnik się na to zgodzi poprzez przyjęcie oferty specjalnej, tj. poprzez dokonanie Zakupów w ramach takiej oferty. myWorld pragnie zapewnić Uczestnikom możliwie duży wybór możliwości Zakupów u Partnerów Handlowych, a przy tym uzyskiwać wysokie zniżki u Partnerów Handlowych, by móc oferować Uczestnikom daleko idące korzyści. Jeżeli z Partnerem Handlowym zostaną ustalone inne warunki wkontekście ofert specjalnych (np. w przypadku Zakupów nietypowych takich jak umowy na telefony komórkowe zależneod okresu umowy lub w przypadku podróży), myWorld wyraźnie poinformuje o tym na wizytówce firmowej Partnera Handlowego na stronie www.cashbackworld.com (zob. pkt. 6.3.poniżej).

6.3. Przyznawane za każdym razem korzyści można sprawdzić na podstronie w wizytówce firmowej Partnera Handlowego na stronie www.cashbackworld.com. Uczestnikowi zaleca się regularne zapoznawanie się na stronie internetowej Cashback World ze stanem warunków oferowanych aktualnie za zakupy u Partnerów Handlowych. myWorld jest upoważniony, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, do zmiany Korzyści zakupowych Partnerów Handlowych udzielanych za zakupy u poszczególnych Partnerów Handlowych, jeżeli dojdzie do zmiany warunków uzgodnionych z Partnerem Handlowym. Uprawnienie Uczestnika do Korzyści zakupowych zostanie obliczone z zastosowaniem warunków obowiązujących w momencie dokonania pełnej zapłaty za Zakupy.

6.4. Przyznanie Korzyści zakupowych jest uwarunkowane tym, aby Zakupy dokonane przez Uczestnika zostały w pełni opłacone i aby nie istniało (aby wygasło) ustawowe prawo do odstąpienia od nabycia bez podawania uzasadnienia, tzn. w szczególności musi upłynąć okres do odstąpienia od umowy obowiązujący na mocy przepisów o sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, Partnerzy Handlowi potwierdzają Zakupy i rozliczają je z myWorld. Korzyści zakupowe za Zakupy dokonane i rozliczone u myWorld przez Partnerów Handlowych do niedzieli, godz. 23.00, zostaną przyznane Uczestnikowi (Korzyści zakupowe). myWorld zobowiązuje Partnerów Handlowych do dokonania rozliczenia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od momentu spełnienia się warunków określonych w pierwszym zdaniu niniejszego pkt. 6.4. Wypłata Korzyści zakupowych na rzecz Uczestnika jest możliwa dopiero po zleceniu przez Partnera Handlowego takiego przelewu na rzecz myWorld.

6.5. myWorld będzie przelewała kwoty wynikające z Cashbacku na rachunek bankowy określony przez Uczestnika, jeżeli kwoty z ostatniego tygodnia wraz z kwotami z Cashbacku, które zostały przyznane w okresie ostatnich trzech lat, wyniosą co najmniej 22,50 PLN.

6.6. Jeżeli Uczestnik dokona Zakupów u Partnerów Handlowych z zagranicy (na miejscu lub przez Internet), może zdarzyć się, że kwota Cashbacku zostanie początkowo wskazana na rachunku do wypłaty w danej walucie obcej. Kiedy Zakupy zostaną potwierdzone przez Partnera Handlowego, wówczas kwota Zakupów zostanie automatycznie przeliczona w Strefie Uczestnika po zalogowaniu na walutę kraju Uczestnika według referencyjnego kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego lub innego właściwego banku zagranicznego o podobnym statusie obowiązującego w dniu otrzymania zapłaty przez Partnera Handlowego. Nie ma to wpływu na pkt. 5.4., tzn. uprawnienie do otrzymania Korzyści zakupowych dotyczy wyłącznie Zakupów zagranicznych dokonanych za pośrednictwem kanałów (takich jak np. sklepy online), których wykaz znajduje się na stronie internetowej Cashback World dla danego Uczestnika.

7. Shopping Points

7.1. Uczestnicy mogą otrzymać pewną liczbę Shopping Points za Zakupy dokonane w ramach Programu Cashback World u Partnerów Handlowych (o ile zostały przez tych ostatnich zaoferowane).

7.2. Ilość przyznanych  Shopping Points, zależy od kwoty Zakupów, a także od warunków uzgodnionych z danym Partnerem Handlowym. myWorld odsyła Uczestników do podstrony ze szczegółowymi danymi Partnera Handlowego na stronie www.cashbackworld.com, który stanowi podstawę do obliczenia liczby Shopping Points udzielanych przez danego Partnera Handlowego za kwotę Zakupów wynoszącą 450 PLN.

7.3. Shopping Points nie mają stałej wartości nominalnej. Wartość ustalana jest na podstawie wielkości korzyści udzielonej przy ich wykorzystaniu u danego Partnera Handlowego. Shopping Points nie mogą służyć wypłacie w gotówce, nie można ich też przekazywać innym osobom za wynagrodzeniem. Dopuszczalne jest jednak przekazywanie Shopping Points innym Uczestnikom w prezencie.

7.4. Zgromadzone Shopping Points przyznawane są Uczestnikowi, który może je śledzić  w Strefie Uczestnika po zalogowaniu. Uczestnik może je wykorzystać w celu uzyskania zniżki przy Zakupach dokonywanych w ramach określonych ofert specjalnych wskazanych na stronie www.cashbackworld.com. Shopping Points można wykorzystywać tylko w liczbie określonej z góry dla danych Zakupów.

7.5. Korzyści zakupowe udzielane są także przez myWorld za Zakupy, przy których Uczestnicy wykorzystują swoje Shopping Points. Kwota Korzyści zakupowych zostanie w takim wypadku ustalona na podstawie kwoty Zakupów pozostałej po odjęciu korzyści przyznanej w zamian za wykorzystanie Shopping Points.

7.6. Shopping Points przepadają po 3 latach. Trzyletni termin zaczyna biec od końca roku, w którym Shopping Points zostały przyznane.

8. Biuro internetowe i usługi

8.1 myWorld udostępnia każdemu Uczestnikowi  osobistą Strefę Uczestnika pod adresem www.cashbackworld.com (strefa logowania), w której po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła Uczestnik może w dowolnym momencie sprawdzić dokonane przez siebie Zakupy oraz informacje dotyczące Korzyści zakupowych uzyskanych w ramach Programu Cashback World. myWorld odpowiada za niedostępność stron internetowych Cashback World oraz strefy logowania pod adresem www.cashbackworld.com wyłącznie zgodnie z pkt. 12.

8.2. Uczestnik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania danych dostępu do korzystania z osobistej Strefy Uczestnika (nazwa użytkownika, hasło i PIN), oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy. Nazwy użytkownika, PIN i hasła nie wolno pod żadnym pozorem udostępniać osobom trzecim. Uczestnik może zmienić ustawienia osobiste w każdej chwili pod adresem www.cashbackworld.com (strefa logowania).

8.3. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania myWorld o każdym wykorzystaniu dostępu do strony internetowej Cashback World przez osoby nieupoważnione. Po niezwłocznym zablokowaniu dostępu zmienione dane dostępu zostaną następnie przesłane Uczestnikowisms-em, e-mailem lub pocztą. myWorld ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Uczestnika w wyniku takiego wykorzystania przez osoby nieupoważnione wyłącznie zgodnie z pkt. 12.

9. Zmiana Osoby Rekomendującej

Uczestnicy, którzy nie dokonali żadnych Zakupów u Partnerów Handlowych przez okres 6 miesięcy, mogą zmienić swoją obecną Osobę Rekomendującą lubspowodować wyznaczenie Osoby Rekomendujacej poprzez wskazanie myWorld innego Uczestnika jako Osobę Rekomendującą, o ile taka osoba wyrazi na to zgodę.

10. Ochrona danych

10.1. myWorld, jako podmiot odpowiedzialny (administrator danych) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, gromadzi, przechowuje i przetwarza dane osobowe Uczestników takie jak dane o Korzyściach zakupowych i o dokonanych przez Uczestników Zakupach, w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu Cashback World – czyli do obliczania Korzyści zakupowych. Za zgodą Uczestnika myWorld będzie wykorzystywała dane Uczestnika także do przekazywania mu spersonalizowanych informacji na temat ofert i produktów myWorld i Partnerów Handlowych myWorld.

10.2. Wszelkie zapytania Uczestników o informacje, zmiany i usunięcie danych należy przesyłać bezpośrednio do myWorld (myWorld Poland Sp. z.o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice).

10.3. Pozostałe zasady dotyczące ochrony danych osobowych odnoszące się do korzystania ze strony internetowej Cashback World można znaleźć w zakładce polityka prywatności na stronie www.cashbackworld.com.

10.4. myWorld wprowadza uznane na świecie technologie bezpieczeństwa, by chronić dane swoich Uczestników przed dostępem osób nieupoważnionych. myWorld ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Internet wyłącznie zgodnie z pkt. 12.

11. Zakłócenia w świadczeniu usług

11.1. Zakres usług oferowanych przez myWorld jest ograniczony do organizowania Programu Cashback World zgodnie z opisem zawartym w niniejszych OWU.

11.2. Prawa i obowiązki związane z Zakupami dokonywanymi przez Uczestników u Partnerów Handlowych obowiązują wyłącznie tych Partnerów Handlowych. Po zawarciu umowy z Partnerem Handlowym myWorld nie udziela żadnej gwarancji ani nie bierze odpowiedzialności za zobowiązania Partnera Handlowego, a w szczególności za ewentualne niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy przez Partnera Handlowego.

12. Odpowiedzialność

12.1. myWorld ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w związku ze spowodowaniem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków myWorld. myWorld ponosi także nieograniczoną odpowiedzialność za inne szkody spowodowane umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązków myWorld.

12.2. myWorld odpowiada za wynikające z zaniedbania naruszenie obowiązków myWorld, które stanowią podstawę dla odpowiedniej i prawidłowej realizacji umowy i których przestrzegania Uczestnik w związku z powyższym oczekuje lub może oczekiwać (obowiązki podstawowe) z ograniczeniem do typowych i dających się przewidzieć szkód.

12.3. Wszelkie dodatkowe roszczenia z tytułu szkód są wykluczone z zastrzeżeniem pkt. 12.5. poniżej. Dotyczy to w szczególności, w zakresie, w jakim myWorld nie ponosi winy np. za:

a. zakłócenia możliwości uzyskania przez Uczestnika dostępu do Internetu,

b. inne błędy techniczne i elektroniczne (i) podczas przesyłania danych za pośrednictwem Internetu oraz (ii) podczas korzystania z portalu internetowego myWorld, usług SMS myWorld oraz aplikacji myWorld dla urządzeń mobilnych, pod warunkiem że błędy te nie leżą w obszarze odpowiedzialności myWorld,

c. błędy techniczne i elektroniczne, za które myWorld nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają rejestrowanie Zakupów dokonanych w ramach Programu Cashback World (w szczególności za awarie systemu śledzenia i związaną z nimi utratę danych),

d. niedostępność sieci komórkowej lub terminali oraz

e. wadliwe funkcjonowanie urządzeń mobilnych Uczestnika.

Umowa zakupu dotycząca towarów oraz umowa dotycząca usług realizowane są wyłącznie między Uczestnikiem a danym Partnerem Handlowym.

12.4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność myWorld jest ograniczona lub wykluczona, ograniczenia lub wykluczenia dotyczą także odpowiedzialności cywilnej pracowników, przedstawicieli prawnych i podwykonawców myWorld.

12.5. Ograniczenia i wykluczenia odpowiedzialności zgodnie z niniejszym pkt. 12 nie zmieniają odpowiedzialności myWorld zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności odpowiedzialności za produkt na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, odpowiedzialności z tytułu rękojmi, niezgodności z umową i innej odpowiedzialności wobec konsumentów, o ile i w zakresie, w którym wyłączenia lub ograniczenia tej odpowiedzialności są niedopuszczalne, jak również odpowiedzialności za złożenie gwarancji co do stanu/właściwości danego przedmiotu.

13. Koszty

13.1. Rejestracja i uczestnictwo w Programie Cashback World są bezpłatne dla Uczestników.

13.2. Cashback Cardjest bezpłatna dla Uczestnika w ramach rejestracji.

14. Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika

14.1. Uczestnik jest upoważniony do wypowiedzenia umowy zawartej z myWorld w każdej chwili bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Uczestnik nie jest ponadto zobowiązany do dokonywania Zakupów w ramach trwającego stosunku umownegoani do wykonywania innych zadań.

14.2. Przy rozwiązaniu umowy Uczestnik będzie upoważniony do otrzymania wyłącznie tych Korzyści zakupowych w Programie Cashback World, do których udzielenia istniały podstawy w chwili rozwiązania umowy, tzn. jeżeli nabycie upoważniające Uczestnika do otrzymania Cashbacku było już dokonane w chwili rozwiązania umowy. Wypłata Cashbacku następuje zgodnie z pkt. 6.4 - 6.6 (także wtedy gdy określone tam warunki do wypłaty spełniły się po rozwiązaniu umowy). W przypadkach nadużyć i/lub następującej po uzyskaniu korzyści realizacji ustawowego prawa odstąpienia lub innych podobnych ustawowych uprawnień, myWorld zastrzegwa sobie prawo żądania od Uczestnika zwrotu nieuczciwie uzyskanych Korzyści zakupowych. Uzyskane do tego czasu Shopping Points co do zasady przepadają wraz z zakończeniem stosunku umownego. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Uczestnika z ważnej przyczyny, będzie mógł on nadal wykorzystywać zebrane Shopping Points w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy zgodnie z opisem podanym w pkt. 7.

15. Wypowiedzenie umowy przez myWorld

15.1. myWorld może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i z ważnej przyczyny. Ważne przyczyny stanowią: publiczne wypowiedzi o Programie Cashback World lub o myWorld lub podmiotach powiązanych, które są nieprawdziwe i jednocześnie mogą stanowić powód do wysuwania roszczeń przez osoby trzecie wobec myWorld lub podmiotów powiązanych lub do nałożenia na myWorld lub na podmioty powiązane kar lub mogą zniechęcać osoby trzecie do współpracy z myWorld lub podmiotami powiązanymi lub też publiczne wypowiedzi obraźliwe dla myWorld lub podmiotów powiązanych lub naruszenie istotnych zobowiązań umownych, czyli naruszenie pkt. 2.3., 2.4., 3.3.oraz 3.4.

15.2. Uczestnik zwalnia myWorld od odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody związane z roszczeniami osób trzecich w przypadku zawinionego spowodowania powyższych zdarzeń uprawniających do natychmiastowego wypowiedzenia. Obejmuje to także koszty obrony przed roszczeniami osób trzecich. Ponadto myWorld ma prawo dochodzić od Uczestnika odszkodowania za szkodę, która powstała u myWorld na skutek naruszenia zobowiązań, w tym zwrotu kosztów dochodzenia roszczeń.

15.3. Przy rozwiązaniu umowy Uczestnik będzie upoważniony do otrzymania wyłącznie tych Korzyści zakupowych w Programie Cashback World, do których udzielenia istniały podstawy w chwili rozwiązania umowy, tzn. jeżeli nabycie upoważniające Uczestnika do otrzymania Cashbacku było już dokonane w chwili wypowiedzenia umowy.

15.4. Jeżeli myWorld wypowie umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnej przyczyny, jednak nie wywołanej z winy Uczestnika, Uczestnik będzie nadal mógł wykorzystywać swoje Shopping Points uzyskane do tego czasu w ciągu 8 tygodni po rozwiązaniu umowy zgodnie z pkt. 7. Jeżeli myWorld wypowie umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, Uczestnik będzie nadal mógł wykorzystywać swoje Shopping Points uzyskane do tego czasu - w ciągu 8 tygodni od wypowiedzenia zgodnie z pkt. 7. Pozostałe zebrane Shopping Points przepadają po rozwiązaniu umowy.

16. Postanowienia ogólne

16.1. Uczestnik może przenieść przysługujące mu wobec myWorld roszczenia (oraz wszelkie inne prawa wynikające z uczestnictwa w Programie Cashback World) na osobę trzecią tylko za uprzednią, pisemną zgodą myWorld. To samo dotyczy wykorzystania tych roszczeń i praw jako przedmiotu zabezpieczenia.

16.2. Uczestnictwo w Programie Cashback World jest zwykłym stosunkiem umownym i nie kreuje stosunku spółki pomiędzy Uczestnikiem a myWorld, w szczególności nie powstaje stosunek członkostwa w stowarzyszeniu.

16.3. Poszczególne umowy zawierane jednorazowo w każdym wypadku mają moc przeważającą nad niniejszymi OWU. Dla treści umów tego rodzaju podstawowe znaczenie ma umowa sporządzona na piśmie. Uważa się, że Strony nie zawarły żadnych porozumień ustnych. Ponadto myWorld jest upoważniona do przekazywania Uczestnikowi deklaracji umownych i informacji niezbędnych do realizacji umowy za pośrednictwem sms-ów lub e-maili, o ile Uczestnik poda odpowiednie dane kontaktowe i nie wyrazi sprzeciwu co do tej formy przesyłania informacji.

16.4. W zakresie, w jakim w niniejszej Umowie stosowane są odniesienia do konkretnej płci, obejmują one zarówno mężczyzn, jak i kobiety, a także osoby prawne.

16.5. Jeżeli postanowienia umowne okażą się nieskuteczne i/lub niewykonalne w całości lub części, fakt ten nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.

16.6. Niniejszy stosunek prawny podlega prawu polskiemu. Wykluczone jest stosowanie konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów.

16.7. Rejestracja i uczestnictwo w Programie Cashback World możliwe/dopuszczalne są dla osób, które ukończyły 13 lat, z zastrzeżeniem jednakże iż do czasu osiągniecia pełnoletniości niezbędna jest pisemna zgoda przedstawiciela prawnego małoletniego do rejestracji i udziału w Programie, a także do dokonywania Zakupów, z zastrzeżeniem umów zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

16.8. Uczestnik zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat, obciążeń, podatków itp., które stają się należne w związku z otrzymaniem Korzyści zakupowych.

Załącznik 1
Glosariusz

Cashback to Korzyści zakupowe określone szczegółowo w pkt. 6.1.1.

Cashback Card to karta plastikowa, papierowa lub wirtualna (możliwa do uzyskania za pośrednictwem aplikacji mobilnej), która służy do rejestrowania Zakupów Uczestnika dokonywanych u Partnerów Handlowych w Programie Cashback World. Nie jest ona zatem środkiem płatniczym.

Osoba Rekomendująca to Uczestnik (Partner Handlowy, partner współpracujący), który zarekomendował  innego Uczestnika  lub który zgodnie z postanowieniami w pkt. 9  został wskazany myWorld jako Osoba Rekomendująca danego Uczestnika.

Ulotka rejestracyjna” to dokument, który w przypadku rejestracji offline należy przesłać do myWorld po wypełnieniu i podpisaniu, aby złożyć myWorld wiążącą ofertę zawarcia umowy uczestnictwa.

Program Cashback World to wspólnota zakupowa prowadzona przez myWorld, w ramach której Uczestnicy otrzymują Korzyści zakupowe przy Zakupie towarów i usług od Partnerów Handlowych w ramach Programu Cashback World.

Uczestnicy to wszystkie osoby, które zawarły umowę uczestnictwa z myWorld, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umów, przez okres obowiązywania umowy, tzn. dopóki nie zostanie ona rozwiązana przez wypowiedzenie przez jedną z umawiających się stron.

ID Uczestnika/Numer Uczestnika to niepowtarzalny numer, który jest przydzielany przez myWorld i służy do identyfikowania Uczestnika oraz do rejestrowania Zakupów dokonywanych u Partnerów Handlowych.

Korzyści zakupowe to wszystkie korzyści, które Uczestnik otrzymuje lub – jeśli dotyczy – może otrzymać w zamian za dokonanie Zakupów u Partnerów Handlowych w ramach Programu Cashback World. Korzyściami w tym znaczeniu jest Cashback, a także Shopping Points.

Partnerzy Handlowi to przedsiębiorcy posiadający umowę zawartą z myWorld, od których Uczestnicy mogą nabywać towary i usługi, a przez to otrzymywać Korzyści zakupowe w Programie Cashback World

Strefa Uczestnika po zalogowaniu to strefa Uczestnika na stronie internetowej Cashback World (www.cashbackworld.com), którą szczegółowo opisano w pkt. 8.

Shopping Points”to Korzyści zakupowe określone szczegółowo w pkt. 7.
* The margin benefits are dependant on the products purchased and the Loyalty Merchant. All hereto information on this website is therefore without guarantee.